Type and press Enter.

Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van Beachclub Colorado Charlie, Zwarte Pad 64, 2586 JM Den Haag, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27318584. 

Waarom deze privacyverklaring?

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en gebruiken, waarom wij dat doen en voor welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01 april 2022.

Beachclub Colorado Charlie is hét podium voor dancecultuur in de ruimste betekenis van het woord. Wij verzorgen dance- en clubavonden, eigen festivals zoals koningsdag en daarnaast zijn wij een restaurant/beachclub zoals wordt verwacht op het strand van Scheveningen. Luxe bedjes, goede bediening, geweldige cocktails en leuke bites.

Beachclub Colorado Charlie is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn. Dit komt ook tot uitdrukking in onze privacy missie.
De privacy missie van Beachclub Colorado Charlie is:

Beachclub Colorado Charlie onderstreept het belang van een goede privacybescherming. Zij snapt dat iedereen het recht heeft op een zorgvuldige omgang van zijn of haar persoonsgegevens. Beachclub Colorado Charlie gaat dan ook op een integere, transparante en zorgvuldige manier om met deze persoonsgegevens van haar bezoekers, medewerkers en relaties zodat ze een veilig en gerust gevoel behouden.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Beachclub Colorado Charlie verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot een persoon te herleiden zijn.

Gegevens van bezoekers van onze evenementen
Van bezoekers aan onze evenementen (kopers van tickets voor onze evenementen) verwerken wij in ieder geval:

 • Volledige naam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Kaarttype;
 • Uw betalingsgegevens zoals bankrekening

Contact met Beachclub Colorado Charlie

Indien u contact met ons opneemt per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden uw gegevens geregistreerd.

Cookies
Beachclub Colorado Charlie maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Hiervoor verwijzen we u naar onze Cookieverklaring

Social media uitingen
De gegevens die u zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van uw reacties op social media uitingen worden door Beachclub Colorado Charlie verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die u op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals uw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

Beeldopnamen
Tijdens evenementen van Beachclub Colorado Charlie worden er foto- en video-opnamen gemaakt. Deze opnamen worden gebruikt ter verslaglegging en ter promotie van shows en Beachclub Colorado Charlie via bijvoorbeeld social media netwerken en online media.

Sollicitanten
Als u bij Beachclub Colorado Charlie solliciteert of als u reageert op een vacature die al dan niet op een website van ons is geplaatst, kan het zijn dat u ons informatie over uzelf verstrekt, zoals uw CV

Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

Dienstverlening
Beachclub Colorado Charlie verwerkt uw persoonsgegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren. Voor bijvoorbeeld het kunnen communiceren over het door u aangekochte ticket, het verzenden van tickets en servicemails met daarin informatie over onder andere de aanvangs- en eindtijden van het evenement en praktische informatie over bijvoorbeeld route en parkeren. Voor deze informatie kunt u zich niet afmelden.

Soortgelijke diensten
Beachclub Colorado Charlie verwerkt uw elektronische contactgegevens die wij hebben verkregen in het kader van de verkoop van tickets aan u voor direct marketing van soortgelijke evenementen van Beachclub Colorado Charlie. Voor deze berichten kunt u zich te allen tijde afmelden via de afmeldinstructie in iedere e-mail.

Analyses & (markt)onderzoek
Uw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Beachclub Colorado Charlie te verbeteren. Ook kunnen we u vragen of u mee wilt doen aan een vrijblijvend (markt)onderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. U beslist zelf of u hier aan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.

Contact met Beachclub Colorado Charlie
Indien u contact met ons opneemt of wij contact met u opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden uw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Beachclub Colorado Charlie later zien dat er al eerder contact met u is geweest en waarover. Zo kunnen wij u sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over onze dienstverlening, betalingen, klachten of indien u mee doet aan marktonderzoek.

Sollicitanten
Gegevens van sollicitanten verwerken we in het kader van een werving & selectie procedure met als doel om de juiste persoon te selecteren uit de binnengekomen kandidaten voor een bepaalde vacature en iedere sollicitant een terugkoppeling te geven.

Wettelijke verplichting
Beachclub Colorado Charlie kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de Politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Hoe gaan wij om met de beveiliging van uw gegevens?

Beachclub Colorado Charlie zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat uw gegevens niet voor alle medewerkers van Beachclub Colorado Charlie zijn in te zien. Ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als u één van onze evenementen heeft bezocht dan bewaren wij uw gegevens in ieder geval gedurende 2 jaar. Uw elektronische contactgegevens voor het verzenden van direct mailing over soortgelijke evenementen bewaren wij totdat u zich afmeldt voor deze e-mails. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist. De gegevens van sollicitanten worden door ons tot maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure gebruikt of zoveel langer als wij daar van u toestemming voor hebben gekregen.

Maakt Beachclub Colorado Charlie bij de verwerking van gegevens gebruik van diensten van derden?

Beachclub Colorado Charlie maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat de derde partij een zogenaamde verwerkersovereenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: ticketing, communicatie, marketing, marktonderzoek, incasso, webanalyse en applicaties/SaaS-diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van dienstverlening en marketing- en verkoopactiviteiten.

Verstrekt Beachclub Colorado Charlie gegevens aan derden?

Beachclub Colorado Charlie verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Beachclub Colorado Charlie kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/ of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de Politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Voldoet Beachclub Colorado Charlie aan de eisen van de wet?

Beachclub Colorado Charlie gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving na.

Hoe kunt u invloed uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens?

Iedereen waarvan persoonsgegevens door ons worden verwerkt heeft de volgende rechten:

 • inzage van uw persoonsgegevens en een kopie daarvan;
 • correctie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn;
 • het laten wissen danwel anonimiseren van gegevens omdat ze niet meer juist zijn of bijvoorbeeld omdat u uw toestemming heeft ingetrokken;
 • een beperking van de verwerking te verzoeken;
 • uw gegevens te laten overdragen; en
 • bezwaar te maken tegen bepaald gebruik.

Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u gebruik maken van één van uw rechten, dan doet u dat als volgt. U kunt uw verzoek per e-mail sturen naar onze Privacy Officer via info@coloradocharlie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, zal Beachclub Colorado Charlie verifiëren of het om de juiste persoon gaat.

Binnen uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek ontvangt u een reactie.

Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Beachclub Colorado Charlie kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer via info@coloradocharlie.nl

Wordt de privacyverklaring wel eens gewijzigd?

Hoewel de privacyverklaring niet veelvuldig zal worden gewijzigd, behoudt Beachclub Colorado Charlie zich het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Kijk op deze website voor de laatste versie.